'Leren, gesprekken en verbinden'

Aandacht voor mens en werk

Basismanagement: leiden en begeleiden van mensen op de werkvloer

Voor wie
De opleiding ‘Basismanagement’ sluit aan bij functies zoals (nieuwe) productie assistenten, meewerkend voorlieden en allrounders die rechtstreeks mens en groep aansturen tijdens de werkzaamheden. De opleiding is gericht op het werken in een organisatie waar het Participatievraagstuk centraal staat.

Doel
Productie assistenten/ meewerkend voorlieden zijn gericht op het borgen van het productieproces én tegelijkertijd het kunnen omgaan met mensen met een beperking en mogelijkheden. Het programma is niet alleen gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden, maar resulteert uiteindelijk in een daadwerkelijk gewenste attitudeverandering. 
Deze opleiding biedt een verdieping en nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap.

Integrale opbouw
In dit programma sluiten we aan bij het ‘ik-wij-het-model’ (Ofman, 2013). Het model bestaat uit drie onderdelen die niet op zichzelf staan, maar een geheel vormen waarbij ieder onderdeel van invloed is op de andere. In dit programma is er evenwichtige aandacht voor deze drie invalshoeken.

Toelichting

Ik        Bij deze invalshoek gaat het om de persoonlijke effectiviteit. Wat is mijn rol en mijn toegevoegde waarde binnen en/ of buiten de organisatie? Hoe blijf ik in mijn kracht en waren moet ik voor waken?

Wij      Deze invalshoek richt zich op u en uw team waaronder de samenwerking en het gezamenlijk doel.

Het      Bij deze invalshoek gaat het om kennis en vaardigheden: kennis van mens en werk en de verbinding met de organisatie.Resultaten

 • De deelnemers zijn in staat om constructief en effectief invulling te geven aan arbeidsontwikkeling, productiviteit, efficiency, veiligheid en kwaliteit.
 • De deelnemers nemen vanuit een proactieve instelling verantwoordelijk voor hun eigen groei en ontwikkeling.   
 • De deelnemers integreren hun handelen op het werk met het ontwikkelen van medewerkers naar een zo regulier mogelijke werkomgeving.

   

 

Werkwijze
Het programma is praktisch van opzet, waarbij interactiviteit wordt gestimuleerd. Daarnaast sluit het nauw aan bij de diverse leerstijlen van deelnemers. Er wordt gewerkt met toepassingsopdrachten en geoefend aan de hand van praktijksituaties. Er vinden groepsdiscussies plaats en opdrachten worden uitgevoerd in subgroepen. Daar waar nodig wordt expertise ingezet. Gedurende de uitvoering van het programma wordt gewerkt met wisselende werkvormen, zoals:

 • Intervisie;
 • Individuele coaching (persoonlijke effectiviteit);
 • Sterk op de praktijk gerichte casuïstiek en algemene casuïstiek;
 • Spelvormen;
 • Gastsprekers/ ervaringsdeskundige.
 • Inzet beeldmateriaal;
 • Toepassingsopdrachten.
 • Een afsluitend persoonlijk verbeterplan

        

Coaches
Om de aansluiting met de eigen werkomgeving/ organisatie te maken heeft iedere deelnemer een coach die fungeert als klankbord en ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De coach kan een direct leidinggevende of een directe collega binnen de organisatie zijn. In ieder geval iemand die voldoende bagage heeft om de deelnemer te begeleiden, te ondersteunen, in ontwikkeling te brengen.

Het programma Basismanagement “Met ziel en zakelijkheid leiding geven aan ‘mixed people” 

Module 1 Introductie en kennismaking

 • Het programma start met een kennismakingsdag.
 • Kennismaken met elkaar,
 • Kennismaken met de inhoud van het programma
 • Kennismaken met de opzet en werkwijze van het programma.

    

Deze eerste dag staan ‘kennis maken met elkaar’ en ‘kennis maken met het programma’ centraal. De actuele Participatiewet  en de betekenis hiervan voor de functies van de deelnemers lopen als een rode draad door dit programma.

De deelnemers brengen vervolgens het ‘ profiel van de functie’ in kaart. Het gaat hierbij om de kennis, vaardigheden, maar zeker ook het voorbeeldgedrag dat noodzakelijk is in een organisatie die staat voor ontwikkeling van haar medewerkers. Naast dit spel bieden we de ‘competentie-checklist’ aan. Dit overzicht geeft in concrete bewoordingen een beeld van het benodigde gedrag van een Participatie-proof leidinggevende / begeleider in uw bedrijf.

De opbrengst van dit onderdeel vormt input voor het opstellen van de persoonlijke leeragenda: het persoonlijke kompas voor het verdere vervolg van deze opleiding. De coach geeft hierop zijn/haar feedback. De individuele leerdoelen sluiten aan bij de beginsituatie van de deelnemer. Daarnaast zal deze agenda centraal staan bij de eindevaluatie.

Module 2 Groepsdynamica
Leerdoel:  Het mede creëren van een werkomgeving waarin mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Observeren van medewerkers en alert zijn op ongewenste (en gewenste!) omgangsvormen.

 • De kracht van een groep op het individu.         
 • Samenwerken met je leidinggevende                
 • Inzicht in kwaliteiten en motivatie van medewerkers.
 • De techniek en het belang van het observeren.
 • Alertheid op ongewenste omgangsvormen binnen een groep.
 • Van belemmerende naar effectieve groepspatronen.

      

 Module 3 Communicatie
Leerdoel: Inzicht krijgen in de eigen wijze van communiceren, het voeren van gesprekken en het omgaan met weerstand.

 • De techniek van helder communiceren.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Het jezelf op een duidelijke en overtuigende wijze presenteren naar de groep
 • Actief luisteren
 • Omgaan met conflict- en spanningsvolle situaties
 • ‘Zakelijk (duidelijk) op inhoud, zacht op de persoon’.
 • Gespreksvoering in de praktijk: structuur en stijl

       

 Module 4 en 5 Omgaan met diversiteit
Leerdoel:  Herkennen en kunnen omgaan met medewerkers met verschillende vormen van beperkingen en omgaan met bijzonder gedrag. Het belang van alertheid en een goed contact.  

 • Kennis van diverse vormen van beperkingen.
 • Het adequaat omgaan met mensen met
 • Sociale gedragsproblemen, verslavingsvormen en mensen met
 • Een met een psychische problematiek.
 • Focus op ‘mogelijkheden!

Module 6 Individuele begeleiding/ coaching
De consultant bezoekt deelnemer en coach op de werkplek. De leeragenda van de deelnemer staat centraal. De samenwerking tussen coach en deelnemer wordt besproken en daar waar nodig specifieke aanpassingen of afspraken gemaakt.               

Module 7 en 8 Kijken naar organisaties en organiseren
Deze twee modules zoomen in op het bedrijfskundig/ organisatorisch onderdeel van deze opleiding. Centraal staan de onderwerpen sturen en verbeteren: hoe maak ik mijn werkomgeving ontwikkel-fit. Hoe geef ik het begrip “continu verbeteren” handen en voeten? We hanteren een aantal bedrijfskundige begrippen en modellen en praten over de praktische toepassing ervan in het werk.

 • Het integreren van de PDCA-  en IMWR- cyclus in het werk. Een opgeruimde werkomgeving en het belang van structuur. Hoe vergroot je de betrokkenheid. Hoe vertaal je de doelen van de organisatie met de doelen van jou en je team?.
 • De modellen worden op hoofdlijnen besproken. Het accent ligt op de praktische toepassing!

Module 9 Motiveren en activeren van medewerkers.
Leerdoel: Inzicht krijgen in de effecten van coachen en de praktische toepassing hiervan

 • Het activeren van medewerkers: van ontwikkeling van werknemersvaardigheden tot ontwikkeling van zelfregie.
 • Jouw bijdrage aan het ontwikkelingstraject van de medewerkers door coachen, motiveren en bijsturen.
 • Balans houden tussen aandacht voor de klant en aandacht voor de medewerker.
 • Het zien en daar waar nodig bijsturing van gedrag (waaronder agressie) met daarbij passende communicatie.
 • De kracht van de waardering.

     

Intervisie
Om het lerend vermogen van de deelnemers te vergroten en te borgen in de eigen werkomgeving trainen we de deelnemers in de toepassing van intervisie. We maken hierbij gebruik van een compacte en praktisch toepasbare methodiek (‘de roddelmethode’). 

Module 10 Presentatie van het persoonlijk verbeterplan, evaluatie en uitreiking certificaten
Leerdoel:  Deelnemers reflecteren op hun leeragenda en stellen een verbeterplan op gericht op de eigen ontwikkeling en/of de werkomgeving.

 • De deelnemers presenteren een verbeterplan waarin de volgende vragen centraal staan:
 • In hoeverre heb ik mijn persoonlijke leeragenda met succes afgesloten?
 • Wat ga ik doen om mijn professionaliteit verder vorm te geven?
 • Waar ga ik mij met name op richten? (agogisch en/of bedrijfsorganisatorische thema’s) en hoe geef ik dit vorm?

    

Module 11 Terugkomdag
Ongeveer vier maanden na afloop volgt een terugkombijeenkomst. Op deze dag kijken we terug op de opleiding, reflecteren we op de behaalde (structurele-) effecten van het verbeterplan en de persoonlijke leereffecten. Aan deze dag is een thema gekoppeld dat aansluit bij de actualiteit van de deelnemers.